NFZ: zmiany w kosztach świadczeń oddziałów wojewódzkich

Prezes NFZ wydał zarządzenie w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok.

Na podstawie art. 124 ust. 6 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 11 stycznia 2018 r., z późniejszymi zmianami, zmniejsza się kwotę określoną w pozycji B1 „obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną” z 791.372 tys. zł do 510.512 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków w pozycji B2 „koszty świadczeń opieki zdrowotnej” w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.
§ 2. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W uzasadnienie czytamy, że prezes NFZ wystąpił do Ministra Zdrowia oraz Ministra Finansów z prośbą o wydanie opinii odnośnie uruchomienia części rezerwy ogólnej w kwocie 280.860 tys. zł w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r. z przeznaczeniem na zwiększenie pozycji B2 „Koszty świadczeń opieki zdrowotnej” w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zwiększenie planowanych na 2018 rok kosztów świadczeń opieki zdrowotnej
w oddziałach wojewódzkich Funduszu ma na celu:
• zwiększenie wyceny punktowej i podniesienie cen punktu w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień świadczeń w II półroczu 2018 r. w kwocie 57 740 tys. zł,
• zabezpieczenie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ PLUS), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa - model POZ PLUS”, w części finansowanej ze środków NFZ - program zarządzania chorobą w kwocie 43 120 tys. zł,
• utrzymanie w II kwartale 2018 r. zwiększonego dostępu do świadczeń leczenia zaćmy i endoprotezoplastyki stawu kolanowego lub biodrowego w kwocie180 000 tys. zł.

Projektowany podział środków finansowych z rezerwy ogólnej w kwocie 280 860 tys. zł między poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ oparto na symulacjach dokonanych przez Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej oraz Departament Analiz i Strategii Centrali NFZ i algorytmie podziału środków ustalonym na potrzeby planu finansowego na rok 2018, z uwzględnieniem kosztów leczenia zaćmy zrealizowanych w 2017 r. w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej.

źródło:NFZ