informacje o oddziałach Nysa

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Ordynator Oddziału:

dr n. med. Norbert Krajczy

Zastępca Ordynatora:

dr n. med. Piotr Sysło

Zastępca Ordynatora:

lek. Edmund Lupa

Pielęgniarka oddziałowa:

mgr Beata Sajboth

Telefony :

ordynator                 77 408 78 80

dyżurka lekarska      77 408 78 81

dyżurka położnych   77 408 78 82

sala porodowa          77 408 78 85

 

Oddział pełni całodobowy ostry dyżur, zabezpieczając opiekę dla mieszkańców i wszystkich przebywających na naszym terenie.

Dysponuje 25 łóżkami w salach 2 i 3 osobowych z samodzielnym węzłem sanitarnym i TV w oddziale ginekologicznym oraz 20 łóżkami w oddziale Położniczym ,z samodzielnym  węzłem sanitarnym i TV . W oddziale odbywa się rocznie ok 800 porodów ,posiadamy trzy indywidualne stanowiska porodowe z możliwością odbycia porodów rodzinnych.

Doświadczona i wyspecjalizowana kadra o wysokich kwalifikacjach umożliwia wykonywanie szerokiego wachlarza zabiegów położnictwa i ginekologii:

Oddział świadczy pełen zakres usług medycznych w tym:

 • Kompleksowa opieka nad pacjentką ciężarną
 • Diagnostyka patologii narządu rodnego
 • Odbycie porodu w tym porodu rodzinnego z możliwością otrzymania bezpłatnego znieczulenia zewnątrzoponowego po wcześniejszej kwalifikacji anestezjologicznej.
 • Oddział położniczy posiada II stopień referencyjności  wraz z oddziałem neonatologicznym zabezpieczając porody z zakresu ciąży wysokiego ryzyka.

Operacje ginekologiczne metodą laparoskopową lub klasyczną: wycięcie macicy,  wycięcie trzonu macicy, wycięcie guzów przydatków, wyłuszczenie mięśniaków, usunięcie  ciąży pozamacicznej: 

Laparoskopowa diagnostyka niepłodności: 

Histeroskopia 

Operacje naprawcze obniżenia narządu rodnego 

Operacje z zakresu onkologii ginekologicznej: operacje nowotworów szyjki macicy, trzonu macicy i jajników. 

Cesarskie cięcie.

 Przy oddziale funkcjonuje Szkoła Rodzenia ( zajęcia bezpłatne)

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji w zakresie Położnictwa i Ginekologii  oraz prowadzenia staży kierunkowych w zakresie Położnictwa i Ginekologii

 

ZADANIA  ODDZIAŁU  GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO ROOMING IN Z PODODDZIAŁEM  PATOLOGII  CIĄŻY (II POZIOM REFERENCYJNY)

 

I.   Struktura organizacyjna:

1. Oddział Ginekologiczny,

2. Oddział Położniczy,

3. Pododdział Patologii Ciąży

4. trakt porodowy,

5. sala cięć.

 

II.  Do    zadań  Oddziału  w szczególności należy:

1. W zakresie ginekologii operacyjnej:

 • pełny zakres leczenia operacyjnego schorzeń nienowotworowych i nowotworowych narządu rodnego (z/z II poziomu referencyjnego).

2. W zakresie endoskopii ginekologicznej:

 • szerokie  zastosowanie  techniki  laparoskopowych  i  histeroskopowych  w  diagnostyce  i leczeniu operacyjnym schorzeń ginekologicznych (w tym niepłodności pierwotnej i wtórnej).

3. W zakresie położnictwa „rooming in”:

 •  intensywny nadzór nad ciężarnymi z ciążą wysokiego ryzyka ( z/z II poziomu referencyjnego)
 • prowadzenie  porodu  fizjologicznego  i  patologicznego  oraz  wykonanie  zabiegów związanych z patologią połogu (wycięcie macicy, szycie rozległych ran krocza),
 • sprawowanie opieki nad noworodkiem w systemie „rooming in”,
 • promocja karmienia piersią,
 • leczenie  powikłań  okresu  połogu  w  tym  leczenie  najcięższych  powikłań  z  innych szpitali I poziomu referencyjnego.

4. W zakresie patologii ciąży:

 • leczenie porodu przedwczesnego  (szczególnie w okresie 25 -32 tyg. ciąży),
 • diagnostyka, leczenie   i   monitorowanie   towarzyszących  ciąży chorób: nerek, serca  i układu krążenia, cukrzycy, hematologicznych, centralnego układu nerwowego, układu naczyniowego, konfliktu serologicznego.

5. Edukacja pacjentek.

6. Szkolenie personelu medycznego.

7. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgii Ogólnej.

Ordynator – dr n.med.Krzysztof Kamiński 

Z-ca ordynatora – lek. Jerzy Rybczak 

Pielęgniarka oddziałowa – Grażyna Górska

 

Starsi asystenci: 

lek. Michał Gierek  

lek. Sławomir Krok  

lek. Bogdan Moroz 

lek. Waldemar Szelka 

lek. Marek Szymkowicz 

lek. Tomasz Wyskwarski - lekarz rezydent 

 

Sekretarka medyczna 

Danuta Piwońska

 

Kontakt: 

Sekretariat Oddziału   77 4087872

Lekarze                     77 4087871

Pielęgniarki                77 4087874

 

Oddział dysponuje 44 łóżkami w salach 1, 2, i 4-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. 

Na salach znajdują się odbiorniki telewizji szpitalnej.

Oddział pełni całodobowy dyżur dla mieszkańców Powiatu Nyskiego oraz powiatów sąsiednich.

W oddziale hospitalizuje się pacjentów w trybie planowym i ostrodyżurowym.

Posiadamy pełną akredytację z zakresu chirurgii ogólnej - prawo specjalizowania  oraz prowadzenia stażów kierunkowych.

 

W oddziale wykonuje się pełny zakres zabiegów chirurgicznych, w tym m.in.:

 • operacje pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych sposobem laparoskopowym i   klasycznym
 • operacje w chorobach nowotworowych jelita grubego, 
 • operacje żołądka w powikłaniach choroby wrzodowej i w chorobach nowotworowych
 • operacje wyrostka robaczkowego
 • operacje w zakresie jelita cienkiego
 • zabiegi proktologiczne
 • operacje przepuklin brzusznych z użyciem materiałów syntetycznych
 • laparoskopia zwiadowcza
 • wytworzenie dostępów do dializy: przetoki naczyniowe, zakładanie cewników dializacyjnych do żył centralnych, operacyjne zakładanie cewników do dializ otrzewnowych
 • operacje tarczycy
 • zabiegi w ostrych niedokrwieniach kończyn (trombektomie, embolektomie)
 • operacje żylaków kończyn dolnych
 • zabiegi w urazach wielonarządowych

 

Oddział dysponuje pracownią endoskopową, w której wykonuje się procedury diagnostyczne i zabiegowe:

 • panendoskopia, kolonoskopia, rektoskopia,
 • pobieranie materiału do dalszej diagnostyki histopatologicznej
 • endoskopowe usuwanie polipów
 • usuwanie ciał obcych z przewodu pokarmowego
 • endoskopowe tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego (w tym krwawienia ostre, opaskowanie żylaków przełyku, zamykanie naczyń za pomocą klipsów hemostatycznych, sonda APC itp.)
 • ECPW – endoskopowa wsteczna cholangiopankreatografia wsteczna z usuwanie złogów i protezowaniem dróg żółciowych w chorobach nowotworowych
 • endoskopowe poszerzanie zwężeń w zakresie przewodu pokarmowego
 • PEG – przezskórna endoskopowa gastrostomia
 • endoskopia śródoperacyjna

 

Pracownia pełni 24-godzinny dyżur dla endoskopowego tamowania krwawień z GOPP.

 

ZADANIA  ODDZIAŁU  CHIRURGII OGÓLNEJ

 

Do  zadań  Oddziału    w  szczególności należy:

 1. Prowadzenie niezbędnej diagnostyki.

 2. Wykonywanie operacji w zakresie chirurgii ogólnej.

 3. Wykonywanie  diagnostyki  i  leczenie  operacyjne  i zachowawcze schorzeń przewodu pokarmowego

 4. Wykonywanie przetok tętniczo-żylnych dla potrzeb Stacji Dializ.

 5. Współpraca z poradnią  chirurgii ogólnej, endokrynologiczną, gastroenterologiczną.

 6. Udział w kompleksowym leczeniu chorych z urazami wielonarządowymi.

 7. Udzielanie  konsultacji  chirurgicznych  chorym  przebywającym  w  innych  oddziałach szpitala.

 8. Prowadzenie żywienia klinicznego chorych w oddziale.

 9. Planowanie  przyjęć  i  przygotowanie  do  zabiegu  operacyjnego  we  współpracy  z poradnią chirurgii   ogólnej.

10. Konsultowanie chorych po hospitalizacji w oddziale.

11. Szkolenie personelu medycznego.

12. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy 

Ordynator:

lek. Kazimierz Błoński

Z-ca ordynatora

lek. Elżbieta Rutkiewicz

Pielęgniarka oddziałowa 

mgr Iwona Makuch 

Telefony :

ordynator                      77 408 79 72

dyspozytornia               77 408 79 70

pielęgniarka oddziałowa 77 408 79 71

 

Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Czym jest Szpitalny Oddział Ratunkowy?

SOR to znakomicie wyposażony, wielofunkcyjny oddział udzielający natychmiastowej, wczesnej pomocy szpitalnej wszystkim pacjentom w stanie nagłego pogorszenia zdrowia i/lub bezpośredniego zagrożenia życia.

Czym się zajmuje Szpitalny Oddział Ratunkowy?

W SOR dokonywana jest wstępna segregacja i kwalifikacja chorych, wykonywane są wszelkie czynności stabilizujące funkcje życiowe pacjenta a także ustalany jest kierunek dalszego postępowania diagnostycznego i leczniczego.

Kto trafia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?

Z założenia do SOR trafiać powinni jedynie chorzy w nagłych sytuacjach zdrowotnych i to sytuacjach rzeczywiście zagrażających ich życiu. Takich pacjentów przywozi nam pogotowie ratunkowe lub trafiają oni sami ze skierowaniem od lekarzy z przychodni.

 

STRUKTURA I ZADANIA   ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

I. Miejsce w strukturze ZOZ

Oddział jest komórką organizacyjną Szpitala w Nysie, posiadającą w swojej strukturze również zespoły ratownictwa medycznego.

 

II. Obszar działania określa Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie oraz Wojewoda Opolski.

W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia udziela pomocy wszystkim pacjentom.

 

III. Zadania oddziału:

1. zadaniem oddziału  jest udzielanie świadczeń zdrowotnych  pacjentom w  stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych,

2. oddział udziela świadczeń ratujących życie i zdrowie, zarówno w warunkach przedszpitalnych jak i stacjonarnych,

3. oddział współdziała z regionalnym systemem łączności „na ratunek” oraz współpracuje z innymi służbami ratowniczymi w powiecie nyskim,

4. oddział jednocześnie pełni funkcję  izby przyjęć Szpitala dla stanów nagłych,

5. prowadzenie dokumentacji i statystyki w sposób staranny i zgodny z obowiązującymi przepisami,

6. Prowadzenie szkoleń i  specjalizacji.

 

IV. Organizacja oddziału:

1. oddziałem kieruje ordynator oddziału/lekarz kierujący oddziałem podległy  Z-cy Dyrektora ds.Medycznych,  przy pomocy pielęgniarki oddziałowej,

2. zastępstwo w razie nieobecności lub sytuacji nadzwyczajnych – wyznaczony lekarz.

3. personel lekarski oddziału , w wykonywaniu swych czynności , podlega  bezpośrednio ordynatorowi oddziału/lekarz kierujący oddziałem, a w czasie jego  nieobecności wyznaczonemu lekarzowi,

4. pielęgniarka oddziałowa kieruje pracami średniego i pomocniczego  personelu medycznego w uzgodnieniu z ordynatorem oddziału/lekarz kierujący oddziałem i Przełożoną Pielęgniarek,

5. personel oddziału wykonuje czynności określone w zakresach obowiązków dla poszczególnych stanowisk pracy,

6. skład personalny oddziału :

 • ordynator oddziału/lekarz kierujący oddziałem,
 • lekarze  specjaliści medycyny ratunkowej,
 • lekarze na etatach rezydenckich w zakresie medycyny ratunkowej,
 • pielęgniarka oddziałowa,
 • pielęgniarki,
 • dyspozytorzy,
 • salowe,
 • zaplecze administracyjne :

          - statystycy,

          - sekretarki medyczne,

 • zespoły wyjazdowe :

          - kierowcy,

          - ratownicy medyczni.

7. oddział czynny jest całodobowo i zabezpieczony przez lekarzy  specjalistów medycyny ratunkowej,

8. lekarze dyżurni, przez cały czas trwania dyżuru, mają obowiązek przebywania na terenie oddziału,

starszym lekarzem dyżuru jest lekarz z zespołu  R  1, który odpowiada za prawidłową organizację pracy lekarzy oddziału.

 

V. Struktura oddziału z zadaniami.

1. Obszar segregacji i przyjęć .

Z a d a n i a :

 • zapewnienie szybkiego, bezkolizyjnego dotarcia do oddziału osób w stanie zagrożenia zdrowia lub życia, zapewnienie łączności ratunkowej, przyjmowanie zgłoszeń, podejmowanie decyzji w sytuacjach nagłych, rejestracja przyjęć, informacja

 

2. Obszar resuscytacyjno - zabiegowy.

Z a d a n i a :

 • umożliwienie prawidłowego wykonania czynności  ratujących życie, np. resuscytacji, leczenia wstrząsu  wstępnego leczenia urazów, krwawień, skażeń, zatruć.

 

3. Obszar obserwacji.

Z a d a n i a :

 • obserwacja pacjentów z mniej nasilonymi i wyrazistymi objawami zagrożeń, obserwacja po zabiegach w znieczuleniu ogólnym lub przewodowym.

 

4. Obszar intensywnej terapii.

Z a d a n i a:

 • krótkoterminowa, intensywna terapia, zabiegi ratunkowe, przygotowanie do dalszych etapów leczenia w innych oddziałach Szpitala.

 

5. Obszar ambulatoryjno-konsultacyjny.

Z a d a n i a:

 • przyjmowanie pacjentów zgłaszających się do oddziału ,
 • umożliwienie przeprowadzania niezbędnych konsultacji specjalistycznych u pacjentów ambulatoryjnych oraz u pacjentów ze skierowaniami do oddziałów szpitalnych.

 

6. Obszar diagnostyczno-laboratoryjny.

 Z a d a n i a:

 • umożliwienie wykonania badań niezbędnych  do podejmowania  celowanego leczenia w sytuacjach zagrożenia życia.

 

7. Zaplecze administracyjne oddziału.

Z a d a n i a:

 • prowadzenie dokumentacji  obowiązującej  w oddziale zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

8. Sektor zespołów wyjazdowych.

 

Z a d a n i a:

 • przygotowanie i czuwanie zespołów wyjazdowych, działania przedszpitalne i kontynuacja tych działań w oddziale ratunkowym.

 9. Konsultacje lekarskie wykonują i zapewniają ich ciągłość lekarze innych oddziałów  Szpitala, w celu prowadzenia wspólnych wielodyscyplinarnych działań ratunkowych.

10.Konsultacje pacjentów zgłaszających się do oddziału w przypadkach laryngologicznych, pediatrycznych, okulistycznych i ginekologicznych przeprowadzane są  w poszczególnych oddziałach Szpitala.

 

Obowiązki  oddziału:

1. prowadzenie działalności diagnostycznej i terapeutycznej u chorych zgłaszających się do Szpitala,

2. przyjmowanie do Szpitala chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego,

3. każdy chory zgłaszający się do oddziału /za wyjątkiem przyjęć planowych/ musi być zbadany przez lekarza dyżurnego  oddziału,

4. konsultacje specjalistyczne przeprowadzają lekarze dyżurni oddziałów na wniosek lekarza dyżurnego Oddziału Ratunkowego. Wynik konsultacji wpisywany jest do dokumentacji pacjenta potwierdzony pieczątką lekarza,

5. pobyt chorego w   oddziale wynosi do 24 godzin. Po upływie tego czasu w przypadku, gdy stan chorego uniemożliwia wypisanie go z Oddziału Ratunkowego, lekarz dyżurny oddziału kieruje pacjenta do innego oddziału szpitalnego,

6. jeżeli Szpital nie dysponuje wolnymi łóżkami lub właściwym ze względu na  charakter schorzenia, oddziałem szpitalnym, a chory wymaga hospitalizacji, lekarz dyżurny danego oddziału, o ile stan zdrowia chorego pozwala na transport, winien skierować pacjenta do właściwego szpitala, po uzgodnieniu miejsca,   

7. nie wolno odmówić przyjęcia z powodu braku wolnych łóżek choremu, którego  stan zdrowia wymaga natychmiastowej hospitalizacji,

8. chory nie zakwalifikowany do leczenia szpitalnego otrzymuje kartę informacyjną i jest powiadamiany o możliwości kontynuowania leczenia u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

9. jeżeli w trakcie badania chorego w Oddziale Ratunkowym okaże się , że jest on chory na chorobę zakaźną , lekarz dyżurny kieruje pacjenta niezwłocznie do Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala,

10. w przypadku przyjęcia chorego do oddziału szpitalnego, sekretarka Oddziału Ratunkowego wpisuje wszystkie dane o chorym w księdze głównej przyjęć do Szpitala i wypełnia obowiązujące formularze związane z przyjęciem chorego,

11. po przyjęciu do Szpitala, a przed umieszczeniem chorego w oddziale szpitalnym, należy chorego doprowadzić do wymaganego stanu higienicznego,

12. chory powinien oddać do depozytu szpitalnego odzież i obuwie, które przejmuje szatnia szpitalna,

13. Oddział Ratunkowy zawiadamia właściwą komendę policji, o przyjęciu do Szpitala chorego, który doznał obrażeń w następstwie wypadku,

14. jeżeli przy badaniu chorego zachodzi podejrzenie, że uszkodzenie ciała czy choroba są następstwem działania przestępczego, Oddział Ratunkowy zawiadamia  komendę policji,

15. fakt powiadomienia policji należy odnotować w dokumentacji Oddział Ratunkowy, z podaniem daty, godziny i nazwiska osoby, która zgłoszenie przyjęła,

16. w razie przyjęcia do Szpitala pacjenta o nieznanych personaliach, należy o tym powiadomić komendę policji i fakt ten odnotować w dokumentacji oddziału,

17. w razie zgonu chorego w Oddziale Ratunkowym :

 • lekarz dyżurny po stwierdzeniu zgonu wypełnia obowiązującą dokumentację, uregulowaną odrębnymi przepisami,
 • personel oddziału zawiadamia rodzinę,
 • zwłoki należy oznakować i umieścić w pomieszczeniu do dekontaminacji na okres 2 godzin.

18. W razie zgonu chorego w karetce, w działaniach przedszpitalnych, zwłoki przejmuje Oddział Ratunkowy na w/w zasadach.

Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W Oddziale dokonywana jest wstępna segregacja i kwalifikacja chorych, wykonywane są wszelkie czynności stabilizujące funkcje życiowe pacjenta a także ustalany jest kierunek dalszego postępowania diagnostycznego i leczniczego

Oddział Urologiczny

Oddział Urologiczny 

Ordynator Oddziału :

dr n. med. Dominika Makota - Glazderlek

Z-ca ordynatora

dr n.med. Jan Myrta

p.o. Pielęgniarki oddziałowej

Dorota Przewrocka

 

Lekarze oddziału Urologicznego

lek. Roman Postawa 

lek. Jacek Kaźmierzewski

 

Telefony :

ordynator                    77 408 79 50

dyżurka pielęgniarska  77 408 79 51

sekretariat                  77 408 79 52

 

W Oddziale Urologicznym zatrudnionych jest czterech lekarzy specjalistów urologów.

 

W Oddziale wykonuje się zabiegi specjalistyczne takie jak:

 • Elektroresekcja gruczolaka stercza,
 • Resekcja przezcewkowa guzów pęcherza,
 • Zabiegi URSL – kruszenie kamieni w moczowodzie,
 • Kruszenie kamieni pęcherzowych,
 • Nefrotomie punkcyjne
 • Nefrektomie  nowotworowe i inne 
 • Otwarte zabiegi gruczolaka stercza
 • Inne zabiegi operacyjne i diagnostyczne – urodynamika

 

Oddział wykonuje pełną diagnostykę specjalistyczną:

 • Usg nerek, pęcherza mi stercza,
 • TK układu moczowego
 • Urografia
 • cystoskopia

 

ZADANIA  ODDZIAŁU  UROLOGICZNEGO

Do  zadań  Oddziału w  szczególności należy:

 1. Leczenie zachowawcze i operacyjne schorzeń układu moczowego.

 2. Wykonywanie elektroresekcji gruczolaka stercza,

 3. Wykonywanie resekcji przezcewkowej guzów pęcherza,

 4. Wykonywanie zabiegów URSL – kruszenie kamieni w moczowodzie,

 5. Wykonywanie zabiegów kruszenia kamieni pęcherzowych,

 6. Wykonywanie nefrotomii punkcyjnych,

 7. Wykonywanie nefrektomii  nowotworowych i innych,

 8. Wykonywanie otwartych zabiegów gruczolaka stercza,

 9. Wykonywanie innych zabiegów operacyjnych i diagnostycznych – urodynamika.

10. Oddział wykonuje pełną diagnostykę specjalistyczną:

 • usg nerek, pęcherza mi stercza,
 • TK układu moczowego,
 • urografia,
 • cystoskopia.

11.Konsultowanie chorych po hospitalizacji w oddziale,

12. Szkolenie personelu medycznego,

13. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

Oddział Okulistyczny

Oddział Okulistyczny 

Oddział Okulistyczny Szpitala w Nysie jest oddziałem o profilu zabiegowym. 

Ordynator Oddziału: 

dr n.med. Beata Gołaszewska - Fuchs

Z-ca ordynatora

lek. Mariusz Rączy 

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Alina Mazur 

Telefony :

ordynator   77 408 79 00

dyżurka lekarska   77 408 79 01

dyżurka pielęgniarska 77 408 79 02

 

W Oddziale prowadzone jest: 

 • leczenie operacyjne zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem sztucznej soczewki zwijalnej,
 • leczenie jaskry, w tym implanty drenujące,
 • leczenie operacyjne zeza u dzieci i dorosłych,
 • leczenie urazów oka,
 • leczenie schorzeń siatkówki – odwarstwienie siatkówki, retinopatia cukrzycowa i inne, oddział jako jedyny w województwie opolskim wykonuje pars plana vitrectomie,
 • leczenie zwyrodnienia plamki związane z wiekiem,
 • leczenie zachowawcze skomplikowanych schorzeń oczu wymagających hospitalizacji.
 

ZADANIA  ODDZIAŁU  OKULISTYCZNEGO

Do zadań Oddziału  w szczególności należy:

1. Leczenie operacyjne:

 • planowe operacje zaćmy,
 • operacje przeciw jaskrowe,
 • operacje odwarstwienia siatkówki,
 • zaopatrzenie chirurgiczne ran pourazowych,
 • usuwanie  ciał  obcych  wewnątrzgałkowych 
 • drobne  zabiegi  operacyjne  aparatu  ochronnego  i  gałki  ocznej

2. Leczenie zachowawcze.

 • Wykonywanie badań diagnostycznych.
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej.
 • Szkolenie personelu medycznego.
 • Konsultowanie chorych po hospitalizacji w oddziale.
 • Szkolenie personelu medycznego.
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
Więcej artykułów…