Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie badania „żywej kropli krwi”.

Pani Dr. n. med. Elżbieta Puacz

Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

W nawiązaniu do pisma Pani Prezes znak: 4518/10/17, w sprawie tzw. „badań żywej kropli krwi” uprzejmie proszę o przyjęcie poniższej informacji.

W świetle obowiązujących przepisów prawnych świadczenia zdrowotne służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia w tym diagnostyka laboratoryjna, powinny być realizowane przez osoby wykonujące zawód medyczny, tj. osoby, które zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 poz. 1638) uprawnione są, na podstawie odrębnych przepisów, do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do ich udzielania, w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych powinno odbywać się zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, natomiast „badanie żywej kropli krwi” nie jest metodą potwierdzoną naukowo i nie jest zaliczana do żadnej ze znanych dziedzin medycyny. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na art. 58 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i zawodzie lekarza dentysty (Dz.U. z 2017 r. poz. 125) który stanowi, iż kto bez uprawnień udziela świadczeń zdrowotnych polegających na rozpoznawaniu chorób oraz ich leczeniu, podlega karze grzywny. Jeżeli sprawca działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadza w błąd, co do posiadania takiego uprawnienia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Podkreślenia wymaga również fakt, że w art. 156 i 157 ustawy Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204) ustawodawca określił jakie sankcje karne przewidziane są za czynności, mogące doprowadzić do narażenia na utratę zdrowia i życia pacjenta. Uprzejmie informuję iż podzielam stanowisko Pani Prezes, że takie usługi mogą mieć zgubny wpływ na zdrowie, a nawet życie korzystających z nich osób.

Dziękując Pani Prezes za intensywną działalność i zaangażowanie w informowanie społeczeństwa o niebezpieczeństwach wynikających z korzystania z takich usług jak „badanie żywej kropli krwi”, wyrażam nadzieję, iż przedstawione w powyższej sprawie argumenty zostaną przez Panią Prezes przyjęte.
Z wyrazami szacunku

Katarzyna Głowala