Ustawa POZ rozczarowaniem roku 2017?

- W dziedzinie podstawowej opieki zdrowotnej kolosalne znaczenie miało uchwalenie ustawy o POZ - uważa Jacek Krajewski.
- Jednak ustawa została napisana chaotycznie i wymaga poprawek, brakuje w niej precyzyjnego określenia podstawowych kwestii, by wymienić tylko definicję pracownika POZ (zarówno lekarza poz) czy zasad funkcjonowania opieki koordynowanej. Czekaliśmy na ustawę, która zmienia rzeczywistość na lepsze, a nie tylko opisuje, w dodatku niejasno. Z tego powodu ustawa POZ jest dla nas rozczarowaniem roku 2017.
Wśród licznych zmian, wprowadzonych w ciągu minionych 12 miesięcy, są takie, których konsekwencje mogą negatywnie wpłynąć na najbliższe lata, a ich skutki mieć wręcz nieodwracalny charakter. Takie właśnie zagrożenie prezes Krajewski dostrzega w przygotowywanym w minionym roku rozporządzeniu ministra zdrowia, dotyczącym zasad oceny ofert w konkursach na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.
-Jeśli te przepisy wejdą w życie, upadnie wiele małych poradni, a to wydłuży jeszcze bardziej kolejki do specjalistów i w rezultacie obciąży POZ - uważa Jacek Krajewski.

Przypomnijmy:
W celu zintegrowania opieki nad pacjentem, docelowo każdy pacjent będzie objęty opieką zespołu POZ, w skład którego wchodzą lekarz, pielęgniarka i położna. Pracę zespołu będzie koordynował lekarz POZ, który będzie rozstrzygał o sposobie planowania i realizacji postępowania diagnostyczno-leczniczego u świadczeniobiorcy. Lekarz POZ będzie odpowiedzialny za planowanie i realizowanie opieki lekarskiej nad świadczeniobiorcą w zakresie działań mających na celu zachowanie zdrowia, profilaktykę chorób, rozpoznawanie i leczenie chorób oraz rehabilitację świadczeniobiorcy. Pielęgniarka POZ będzie planować i realizować opiekę pielęgniarską nad świadczeniobiorcą i jego rodziną w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. W tym zakresie położna POZ realizować będzie pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną. W ramach posiadanych kompetencji, lekarz, pielęgniarka i położna, wybrani przez świadczeniobiorcę, wydawać będą skierowania na realizację zabiegów i procedur medycznych.

Źródło: Porozumienie Zielonogórskie