Dokumentacja Medyczna

 

 

Dokumentacja Medyczna

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną pacjenta.


ZOZ jest zobowiązany zapewnić ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Szpital ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu;
 • osobie upoważnionej przez pacjenta;
 • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 • innym organom i podmiotom upoważnionym ustawowo.

Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osoba, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.


Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu w siedzibie ZOZ w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 34, po uprzednim uzgodnieniu terminu;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku;
 • poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych,      a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;


Aby uzyskać wyciąg, odpis lub kserokopię dokumentacji medycznej należy złożyć           w siedzibie ZOZ wypełniony „Wniosek o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej” (załącznik).

Wnioski składać można:

 1. osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25 – 15.00 w Sekretariacie ZOZ w Nysie;
 2. listownie, na adres (Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa);
 3. za pomocą poczty elektronicznej, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Przy odbiorze dokumentacji medycznej należy potwierdzić tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.

Wydanie dokumentacji nastąpi nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od daty złożenia wniosku, w Ruchu Chorych w godzinach 7.25 – 15.00, lub zostanie na pisemną prośbę osoby składającej wniosek przesłana listem poleconym, na adres wskazany we wniosku.

W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną należy to wskazać we wniosku.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej pobierana jest ustawowa opłata zgodnie z treścią art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zarządzeniem Dyrektora ZOZ.Maksymalna wysokość opłaty za:

 1. jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach     z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 2. jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;
 3. udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej - nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.

 


Szczegółowe informacje można uzyskać:

Ruch Chorych                                                                                                                                  od poniedziałku do piątku: 7.25 – 15.00
tel. (77) 40 87 855
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta    (Dz. U. 2017, poz. 1318).

Zgodnie z zapisami i w myśl przepisów Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta , przed wydaniem dokumentacji medycznej należy zidentyfikować osobę wnoszącą   o jej wydanie i ustalić, czy jest rzeczywiście uprawniona do "udostępnienia ". Prośba wysłana drogą listową, mailową przez osobę zainteresowaną udostępnieniem dokumentacji, nawet       z jej adresu (w tym mailowego), nie gwarantuje, że osoba, która wysyła taką prośbę jest rzeczywiście osobą uprawnioną do jej otrzymania. W związku z powyższym w celu zapobieżenia jakimkolwiek ewentualnym naruszeniom w zakresie ochrony danych o stanie zdrowia pacjenta, zaleca się, aby osoba zabiegająca o wydanie kserokopii dokumentacji (pacjent lub osoba upoważniona) wniosek w tej sprawie złożyła osobiście w ZOZ w Nysie.

 

Załączniki do pobrania:

1: Wniosek o wydanie kopii dokumentacji

2: Wniosek o wydanie kopii dokumentacji dziecka