Będą zmiany w orzekaniu o uszczerbku na zdrowiu

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

W takich przypadkach, w których następstwa chorób zawodowych lub urazów doznanych w wyniku wypadku przy pracy są w pełni udokumentowane, do oceny uszczerbku na zdrowiu nie będzie konieczne przeprowadzenie bezpośredniego badania osoby ubiegającej się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Decyzja o sposobie rozpatrzenia sprawy w każdym przypadku będzie podejmowana indywidualnie, po analizie zgromadzonej dokumentacji.

Projektowane regulacje dotyczą w szczególności przypadków jednoznacznych pod względem medycznym i orzeczniczym. W przypadkach niewielkiego upośledzenia sprawności organizmu oraz jednoznacznego medycznego udokumentowania następstw chorób zawodowych lub urazów doznanych w wyniku wypadku przy pracy orzeczenie o jednorazowe odszkodowanie mogłoby zostać wydane na podstawie dokumentacji medycznej bez konieczności wzywania do osobistego stawiennictwa.

W każdej sprawie, w której zgromadzona dokumentacja nie będzie wystarczająca do wydania orzeczenia w przedmiocie ustalenia uszczerbku na zdrowiu, będzie przeprowadzone bezpośrednie badanie ubezpieczonego.

Projektowane rozwiązanie korzystne będzie zarówno dla osób ubiegających się o jednorazowe odszkodowanie, jak i dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Należy też zauważyć, że w przepisach dotyczących orzekania o niezdolności do pracy funkcjonują regulacje przewidujące możliwość wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską w oparciu o dokumentację medyczną. Projekt ujednolici postępowanie orzecznicze w sprawach związanych z wydaniem orzeczenia do celów rentowych oraz do potrzeb jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

Źródło: RCL

www.medexpress.pl