rejestracja chorych

Przyjęcie do Szpitala

Przyjęcia planowe do szpitala odbywają się w Planowej Izbie Przyjęć  w godzinach od 07:30 do 15:00.

tel. 77 40 87 863

 

Pacjent zgłaszający się do przyjęcia powinien posiadać:

1. skierowanie do szpitala 

2. w stanach nagłych swiadczeni zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania

3. dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość

4. dokument potwierdzajacy ubezpieczenie zdrowotne 

5.  karty informacyjne z poprzednich hospitalizacji,

6. osoby nieubezpieczone pokrywają koszty wykonanych świadczeń.


Wypisanie ze Szpitala 

1. Wypisanie ze szpitala, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, następuje:

-   gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu,

-   na żądanie osoby przebywającej w szpitalu lub jej przedstawiciela ustawowego,

-   gdy osoba przebywająca w szpitalu w sposób rażący narusza regulamin porządkowy, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.

2.  Osoba występująca o wypisanie ze szpitala na własne żądanie jest informowana przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze szpitala na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej.

Karta Informacyjna leczenia Szpitalnego

1. Chory powinien otrzymać kartę wypisową, zawierającą: 

rozpoznanie w języku polskim (jeżeli nie rozumiemy określeń użytych przez lekarza, warto dopytać, co nam dolega) 

wyniki wykonanych badań ( wpisane w karte wypisową )

zalecania dotyczące dalszego postępowania 

stosowania leków (dawkowanie i czas przyjmowania) 

daty i ewentualne miejsca zalecanej kontroli lekarskiej 

zalecenia dotyczące potrzeby wykonania badań kontrolnych.


Ponadto chorzy powinni otrzymać recepty na przyjmowane leki (warto sprawdzić poprawność wypełnienia danych na recepcie) oraz, w razie potrzeby, druk L4 (zwolnienie z pracy). Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapewnia bezpłatnego transportu do domu chorym wypisywanym ze szpitala, ale pacjenci, których stan zdrowia i warunki socjalne tego wymagają, są często odwożeni karetką.

3. Pacjenci w przypadku konieczności opuszczenia oddziału, zobowiązani są poinformować o tym fakcie personel medyczny, brak takiej zgody jest równoznaczny z samowolnym opuszczeniem oddziału za które Zespół nie ponosi odpowiedzialności