Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH WYKONAWCÓW USŁUG


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych, informuję, że:

1.      Administratorem danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą
w Nysie, przy ul. Bohaterów Warszawy 34, tel. 77 4087830,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , reprezentowany przez Dyrektora.

2.      Inspektor ochrony danych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nysie: tel. 77 4087851,
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , siedziba: budynek administracji „D”, pokój nr 42.

3.      Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z:

a)      Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych;

b)      Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy;

c)      Kodeksem cywilnym;

d)     Ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

e)      Ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4.      Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego irealizacją umowy na świadczenie usług dla Szpitala.

5.      Odbiorcą danych osobowych będą ustawowo uprawnione podmioty, min. ZUS, NFZ, Sąd, Prokurator i inne.

6.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a)      4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzieleniu zamówienia, a jeżeli czas trwania umowyprzekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

b)      w odniesieniu do umów – 10 lat od dnia rozwiązania umowy.

7.      Podanie danych osobowych jest wymogiem w celu przeprowadzenia przetargu
i podpisania umowy.

8.      Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formieprofilowania*.

9.      Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10.  Posiada Pani/Pan prawo:

a)      do dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych osobowych;

b)      usunięcia danych – jest to możliwe po upływie okresu przechowywania dokumentacji przetargowej iumów;

c)      ograniczenia przetwarzania danych – o ile nie jest to sprzeczne z w/w ustawami;

d)     przeniesienia danych do wskazanego administratora danych;

e)      sprzeciwu do przetwarzania danych – o ile nie jest to sprzeczne z w/w ustawami;

f)       cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – o ile nie jest to sprzecznez w/w ustawami;

g)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzaniedanych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016 r.

 

* Profilowanie oznacza dowolna formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega nawykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności doanalizy lub prognozy aspektów dot. pracy, tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji,

zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.