Obowiązki pacjenta

Obowiazki

Obowiązki pacjenta

 

1. Obowiązkiem pacjenta w czasie pobytu w Szpitalu jest:

   *   przestrzeganie Karty praw i obowiązków pacjenta,

   *   przestrzeganie rozkładu dnia podczas pobytu pacjenta na oddziale szpitalnym,

   *   przestrzeganie Regulaminu organizacyjnego oraz innych regulaminów i zarządzeń wewnętrznych dotyczących organizacji pracy i porządku w oddziałach szpitalnych,

   *   przestrzeganie zaleceń personelu medycznego związanych z procesem leczenia,

   *   nie zakłócanie swoim zachowaniem spokoju innych pacjentów,

   *   przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych,

   *   szanowanie mienia szpitalnego,

   *   przestrzeganie zasad korzystania z urządzeń i powierzonego pacjentowi sprzętu,

   *   przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

   *   przestrzeganie bezwzględnego zakazu wnoszenia na teren Szpiala i spożywania napojów alkoholowych,

   *   przestrzegania bezwzględnego zakazu stosowania środków odurzających na terenie Zespołu,

   *   przestrzegania zakazu palenia tytoniu,nie wychodzenie poza teren Szpitala, chyba, że jest to konieczne ze względów leczniczych.

2. Pacjnet odpowiada za wszelkie szkody materialne powstałe z jego winy oraz rzeczy wartościowe, garderobę, pieniądze i dokumenty, które nie zostały przekazane do depozytu.

3. Pacjent jest współodpowiedzialny za zachowanie odwiedzających osób.

4. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni (magazyn ubrań)  Szpital nie ponosi odpowiedzialności.