Status prawny

Status

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

Zespół wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego pod numerem 000000009408.

Zespół posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarcz Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008478.

 

Zespół działa na podstawie:

1.      ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.r. o działalności leczniczej ( Dz.U. Nr 112, poz.654 z poźn. zm.),

2.      statutu ZOZ

 

Podmiotem tworzącym i nadzorującym Zespół jest Rada Powiatu w Nysie.

Siedzibą Zespołu jest miasto Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 34.