Realizacja Programów Unijnych

PROJEKTY  UNIJNE

 


   Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie informuje, że zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmacnianie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w § 4 ust. 17: „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego  i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji  o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a)    specjalny adres e-mail lub
b)     elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej”

    Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać  za pośrednictwem  specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju (www.pois.gov.pl/strony/skrzystaj/obowiazki-przy-realizacji-projektow/).

 

 

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu w Nysie (POIS.09.01.00-00-0269/18)


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk na lata 2014-2020
Całkowita wartość Projektu wynosi: 493 420,00 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 419 407,00 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie  74 013,00 zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.
Celem projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przedłoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci, młodzieży i dorosłych  w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.


 

Zakup, doposażenie Bloku Operacyjnego Szpitala w Nysie w niezbędny sprzęt do leczenia chorób nowotworowych i przewodu pokarmowego (RPOP.10.01.01-16-0031/17)

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 811 958,05 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 54 133,54 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie  271 824,51 zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.
Głównym celem projektu jest podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych przewodu pokarmowego oraz poprawa dostępności do wykonywania badań diagnostycznych.
 

 

Wdrożenie e-usług medycznych poprzez rozbudowę systemów informatycznych w placówkach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie (RPOP.10.03.00-16-0002/17)

 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 106 557,77 zł
Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 940 574,10 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.
Wkład własny w kwocie 165 983,67zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Głównym  celem niniejszego projektu jest uruchomienie e-usług służących do elektronicznej obsługi rejestracji pacjentów oraz elektronicznego dostępu do wyników badań medycznych poprzez wdrożenie nowoczesnego oprogramowania do zarządzania jednostką medyczną jaką jest ZOZ w Nysie.
Projekt zapewni lepszy dostęp do e-usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia oraz podniesie jakość i efektywność obiegu dokumentów medycznych.
 

 

 Odtworzenie sprzętu endoskopowego dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Pracowni Endoskopowej Szpitala w Nysie (RPOP.10.01.01-16-001/17)

 

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 415 806,68zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 203 435,67 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie  212 371,01 zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Projekt zakłada doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Pracowni Endoskopowej.
Zakup nowej  aparatury medycznej związany jest z potrzebą wymiany wyeksploatowanego sprzętu. Sprzęt i aparatura zostaną przeznaczone na rzecz leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych przewodu pokarmowego.
Głównym celem projektu jest podniesienie wydajności świadczeń zdrowotnych i lepsze dostosowanie infrastruktury dla mieszkańców regionu okolic dzięki zakupowi specjalistycznego sprzętu.

 

 

 

 Wyposażenie i odtworzenie sprzętu w Oddziale Noworodkowym i Położniczym Szpitala w Nysie (RPOP.10.01.01-16-0002/17)

 


 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 556 783,04zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 323 265,58 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie  233 517,46 zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.
Projekt zakłada wyposażenie i odtworzenie sprzętu w  Oddziale Noworodkowym i Położniczym. Aparatura medyczna i sprzęt zostaną przeznaczone na rzecz leczenia i zapewnienia bezpieczeństwa kobietom oczekującym dziecka, rodzącym oraz noworodkom.
Głównym celem projektu jest  podniesienie wydajności świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem oraz lepsze dostosowanie infrastruktury dla mieszkańców powiatu nyskiego, prudnickiego i brzeskiego  dzięki zakupowi specjalistycznego sprzętu.

 

 

 

Odtworzenie sprzętu w Oddziale Intensywnej Terapii Szpitala w Nysie
(RPOP.10.01.01.-16-0003/17)

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 840 050,52zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 564 042,93 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie  276 007,59zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.
Projekt zakłada doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT). Zakup nowego sprzętu i aparatury medycznej związany jest z potrzebą wymiany wyeksploatowanego sprzętu, który cechuje się dużą awaryjnością oraz brakiem części zamiennych. Zakup nowoczesnego sprzętu, umożliwi wykonywanie usług na rzecz leczenia chorób na OAiIT, a tym samym przyczyni się do podniesienia jakości wykonywanych usług i bezpieczeństwa pacjenta oraz utrzymania wysokiej rangi szpitala i jego poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Głównym celem projektu jest podniesienie wydajności świadczeń zdrowotnych realizowanych dla mieszkańców województwa opolskiego (a niejednokrotnie dolnośląskiego i śląskiego) na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dzięki zakupowi specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej.
 

 

Odtworzenie "Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości rozwoju dzieci do lat 2 " (RPOP.08.01.00-16.0038/16-00)

Program poprawy opieki nad matką i dzieckiem „Opolskie dla Rodziny” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu wynosi: 7 560 593,37 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 6 426 504,36 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej w kwocie 718 256,37 zł, co stanowi 9,5 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie 415 832,64 zł, co stanowi 5,5 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu bierze udział w działaniach:
MODUŁ 1 - Poprawa jakości opieki nad kobietą w ciąży, porodu i połogu
BLOK 1.1 - Wczesne wykrywanie wad rozwojowych - Nieinwazyjne badania prenatalne dla kobiet poniżej 35 r.ż)
BLOK 1.3 - Poradnictwo specjalistyczne dla rodziców, w tym psychologiczne, dietetyczne, fizjoterapeutyczne
MODUŁ 2 - Ochrona zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego
BLOK 2.1 - Pogłębiona diagnostyka rozwoju (psychomotorycznych) dziecka (ocena wg. kamieni milowych, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka, skala Brazeltona, metoda Prechtla)
BLOK 2.2 - Wsparcie koordynowane (w każdym projekcie powstanie komórka zajmująca się koordynacją wsparcia)
BLOK 2.3 - Niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2
- Wsparcie z zakresu żywienia (multidyscyplinarny zespół ds. żywienia dzieci)
- Opieka psychologiczna dzieci i rodziców
- Mobilny instruktaż rehabilitacyjny w warunkach domowych
- Leczenie paliwizumabem

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie bierze udział w działaniach:
MODUŁ 1 - Poprawa jakości opieki nad kobietą w ciąży, porodu i połogu
BLOK 1.1 - Wczesne wykrywanie wad rozwojowych - Nieinwazyjne badania prenatalne dla kobiet poniżej 35 roku życia

Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne bierze udział w działaniach:
MODUŁ 3 - Profilaktyka zakażeń pneumokokowych. 

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006
 
Projekt: "Zakup sprzętu komputerowego dla Szpitala w Nysie i w Paczkowie"
Wartość: 90 058,90zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej - 67 544,18zł.

Projekt: "Zakup aparatu rtg jezdnego do zdjęć przyłóżkowych dla Oddziału Internistycznego Szpitala  w Nysie",
Wartość - 85.000zł,
Dofinansowanie z Unii Europejskiej - 60.000zł.

Projekt: „Zakup 5 respiratorów dla Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala w Nysie”
Wartość projektu - 274.904,40zł,
Dofinansowanie z Unii Europejskiej  - 206.178,30zł.

Projekt: „ Zakup aparatu rentgenowskiego śródoperacyjnego z ramieniem C dla Bloku Operacyjnego”
Wartość projektu: 259.475,00zł,
Dofinansowanie z Unii Europejskiej -194.606,25zł.

W ramach Programu Interreg III A Czechy - Polska

Projekt: „Zabezpieczenie stanów bezpośredniego zagrożenia życia czyli ostrych zespołów wieńcowych, urazów wielonarządowych oraz wypadków masowych na obszarze pogranicza”
Wartość 77.255,40 zł. Dofinansowanie: 54.492,87 zł.
W ramach projektu zakupiono 3 kardiomonitory dla Szpitala w Nysie oraz przeprowadzono cykl szkoleń dla służb ratowniczych pograniczna czesko-polskiego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Projekt „Wczesne wykrywanie i leczenie nowotworów przewodu pokarmowego-zakup nowoczesnego sprzętu diagnostyczno-leczniczego”

Wartość projektu: 1 963 057.71 zł
Kwota dofinansowania 1.099.312.31 PLN,

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem do wczesnego wykrywania i leczenia nowotworów przewodu pokarmowego. Zakres rzeczowy inwestycji  polegał na doposażeniu w niezbędny dla działalności Szpitala sprzęt medyczny do diagnostyki i leczenia mało-inwazyjnego w zakresie onkologii.

Projekt „Rewitalizacja obiektów i terenu Szpitala w Nysie (Rozbudowa Zespołu Szpitala Miejskiego w Nysie – budowa budynku szpitalnego-Blok łóżkowy)”

Całkowita wartość projektu: 16 215 420,60 PLN
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 108 782.65 PLN

Celem strategicznym projektu była odnowa przestrzenna, społeczna, gospodarcza i ekonomiczna obszaru Śródmieścia miasta Nysy. Realizacja projektu przyczynić się miała do poprawy jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu przestrzennego oraz ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.
W wyniku realizacji zadania wybudowano nową część szpitala, w której znajdują się sale chorych 2 i 4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Inwestycja ta pozwoliła na przeniesienie oddziałów szpitalnych oraz części diagnostycznej, znajdujących się poza budynkiem głównym do jednego “ centrum”, które zapewnia całość diagnostyczną i hospitalizacyjną, a także leczenie operacyjne. Znajdują się tu diagnostyka obrazowa, laboratoryjna wraz z pracownią bakteriologiczną i pracowniami endoskopowymi. Budynek jest połączony z budynkiem głównym szpitala łącznikiem wielopoziomowym.

Projekt „Ucyfrowienie diagnostyki obrazowej Szpitala w Nysie”

Wartość projektu: 1.200.070,44 PLN
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.019.939,86 PLN

Przedmiotem projektu był zakup i montaż wyposażenia wraz z oprogramowaniem, pozwalający na tworzenie cyfrowych obrazów badań radiologicznych, elektroniczną rejestrację i zlecenia, udostępnianie wyników w wersji cyfrowej oraz ich archiwizację.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Projekt „Budowa Lądowiska Szpitala w Nysie”

Wartość projektu: 2.126.740,26 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1.807.729,22 PLN

Przedmiotem projektu była budowa całodobowego lądowiska dla helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na dachu nowo wybudowanego obiektu Szpitala w Nysie. Lokalizacja lądowiska na dachu Szpitala umożliwia przyjęcie chorego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego bez pośrednictwa środków transportu drogowego. Realizacja projektu przyczynia się w rezultacie do obniżenia poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego, a także poprawy bezpieczeństwa osób, które znajdą się w sytuacji zagrożenia życia.

Projekt „Podniesienie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych poprzez wyposażenie Szpitalnego Oddziału  Ratunkowego w Nysie”

Wartość projektu: 696 318,84 PLN
Dofinansowanie: 591 494,85 PLN

Przedmiotem projektu było doposażenie Oddziału Ratunkowego Szpitala w Nysie w aparaturę i sprzęt medyczny, w celu podniesienia jakości i dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie działań ratujących życie w pierwszym okresie po zdarzeniu.

Projekt „Zakup specjalistycznych ambulansów wraz z wyposażeniem dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nysie”

Wartość projektu: 700.000 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 595.000 PLN

W wyniku realizacji projektu zakupiono trzy ambulanse sanitarne z wyposażeniem – dwa ambulanse na potrzeby podstawowych zespołów ratownictwa medycznego oraz jeden ambulans na potrzeby specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego.
Jeden ambulans typu „P” stacjonuje przy Izbie Przyjęć Szpitala w Paczkowie, natomiast drugi w Korfantowie.