Rejestracja chorych

rejestracja chorych

1.   W dniu ustalonego terminu przyjęcia do Szpitala w trybie planowym pacjent zgłasza się do danego oddziału w godzinach   7.25 – 12.00.

2.   Podczas przyjęcia do Szpitala pacjent obowiązany jest przedstawić:

a)  skierowanie do Szpitala wraz z posiadaną dokumentacją medyczną i wynikami badań zleconych przez lekarza kierującego,

b)  dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość pacjenta,

c) kartę ubezpieczenia zdrowotnego lub inny aktualny dokument stanowiący dowód ubezpieczenia  zdrowotnego. W przepadku braku dokumentu należy poinformować pacjenta o konieczności  dostarczenia najpóźniej 7 dni od zakończenia  hospitalizacji. W przypadku niedostarczenia dokumentu pacjent zostanie obciążony kosztami leczenia. 

3.   Pacjent w szpitalu może  korzystać z własnej odzieży osobistej typu piżama, obuwie, wskazane jest również posiadanie przyborów higienicznych. 

4.   Odzież i obuwie zewnętrzne  pacjent powinien przekazać rodzinie lub do magazynu odzieży za pokwitowaniem.

5.   Posiadane  przedmioty wartościowe po odpowiednim udokumentowaniu pacjent może przekazać do zabezpieczenia w depozycie. Szpital nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty wartościowe pacjenta, jeżeli nie zostały oddane do depozytu.

6.   Na Oddziale pacjent zostaje zarejestrowany w Księdze Głównej, założona jest dokumentacja medyczna oraz identyfikator pacjenta.

7.   Pacjent informowany jest o prawach pacjenta, a następnie pracownik przyjmuje od pacjenta pisemną zgodę na hospitalizację.

8.   Pacjent  wskazuje  osoby  upoważnione  do  udostępniana  dokumentacji  medycznej  oraz wskazuje osoby upoważnione do informowania o jego stanie zdrowia, dane te potwierdza własnoręcznym podpisem. 

9. W przypadku wyrażania woli przez pacjenta ustnie fakt ten dokumentowany jest w dokumentacji medycznej i potwierdzony pieczątką i podpisem lekarza.


Wypisanie ze Szpitala 

1. Wypisanie ze szpitala, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, następuje:

-   gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu,

-   na żądanie osoby przebywającej w szpitalu lub jej przedstawiciela ustawowego,

-   gdy osoba przebywająca w szpitalu w sposób rażący narusza regulamin porządkowy, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.

2.  Osoba występująca o wypisanie ze szpitala na własne żądanie jest informowana przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze szpitala na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej.

Karta Informacyjna leczenia Szpitalnego

1. Chory powinien otrzymać kartę wypisową, zawierającą: 

rozpoznanie w języku polskim (jeżeli nie rozumiemy określeń użytych przez lekarza, warto dopytać, co nam dolega) 

wyniki wykonanych badań ( wpisane w karte wypisową )

zalecania dotyczące dalszego postępowania 

stosowania leków (dawkowanie i czas przyjmowania) 

daty i ewentualne miejsca zalecanej kontroli lekarskiej 

zalecenia dotyczące potrzeby wykonania badań kontrolnych.

Ponadto chorzy powinni otrzymać recepty na przyjmowane leki (warto sprawdzić poprawność wypełnienia danych na recepcie) oraz, w razie potrzeby, druk L4 (zwolnienie z pracy). Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapewnia bezpłatnego transportu do domu chorym wypisywanym ze szpitala, ale pacjenci, których stan zdrowia i warunki socjalne tego wymagają, są często odwożeni karetką.

3. Pacjenci w przypadku konieczności opuszczenia oddziału, zobowiązani są poinformować o tym fakcie personel medyczny, brak takiej zgody jest równoznaczny z samowolnym opuszczeniem oddziału za które Zespół nie ponosi odpowiedzialności