Gwarantowanie wysokiej jakości usług w ochronie zdrowia jest czynnikiem oczekiwań współczesnego społeczeństwa oraz zmian zachodzących w samym systemie ochrony zdrowia. Społeczne oczekiwania dotyczące jakości nie ograniczają się tylko do wdrożenia nowych procedur medycznych, ale kładą duży nacisk przede wszystkim na jakość udzielonych świadczeń. Obecnie pacjenci oczekują wyczerpujących i zrozumiałych informacji związanych ze stanem zdrowia i otrzymywanymi świadczeniami, chcą współdecydować w sprawach własnego zdrowia . Wymagania pacjentów wzrastają, a to zobowiązuje do ciągłego poszukiwania skutecznych mechanizmów podnoszących jakość świadczonych usług. W naszym ZOZ, jakość jest podstawą skutecznego funkcjonowania. Wysiłek i zaangażowanie pojedynczych osób nie zapewnia sukcesu. Jakością muszą zajmować się wszyscy nasi pracownicy.

 •     Składaja się na nią:
 •     ilość zatrudnionego personelu
 •     kwalifikacje pracowników
 •     organizacja i struktura jednostki
 •     ilość i jakość sprzętu, urządzeń, aparatury
 •     środki finansowe jednostki

Monitorowanie jakości w przypadku naszej placówki polega na badaniu poprzez ankietowanie wraz okresową analizą:

 •     zadowolenia pacjentów
 •     zadowolenia pracowników
 •     czynników określających stan zdrowia pacjenta
 •     czasy przebywania pacjenta w oddziale
 •     czasu poświęconemu pacjentowi przez personel medyczny
 •     czasu oczekiwania na badanie, wizytę
 •     uzyskanie informacji o przebiegu leczenia
 •     wskaźników zakażeń szpitalnych
 •     wskaźników wykorzystania łóżek, sprzętu i aparatury
 •     współczynnika śmiertelności,
 •     analizowaniu zdarzeń niepożądanych

    Jedynie właściwe zorganizowanie pracy poprzez zaangażowanie całej załogi wokół systemu jakości gwarantuje osiągnięcie celu w postaci wysokiego poziomu świadczeń medycznych oraz skutecznego zarządzania.

    Działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki realizowane są na wszystkich stanowiskach pracy personelu zatrudnionego w naszej placówce z zastosowaniem edukacji prozdrowotnej wyrażanej w rozmaitych formach.

    Odbiorcami tych działań są wszyscy mający kontakt z naszym szpitalem a w szczególności pacjenci, ich rodziny, personel szpitala wraz ich rodzinami, szeroko pojęte środowisko lokalne w ramach rozmaitych akcji, doniesień oraz przykładów stosowania zaleceń odnośnie prozdrowotnego stylu życia.

    Nacisk na edukacje kadr zdeterminowany jest z jednej strony wymogami formalnymi dotyczącymi warunków wymaganych od świadczeniodawców, a z drugiej strony planami, potrzebami i ambicjami zawodowymi samej kadry pracowniczej. Praktycznie przekłada się to na:

 •     8 ordynatorów z tytułem naukowym doktora
 •     98 lekarzy specjalistów
 •     21 pielęgniarek z tytułem magistra pielęgniarstwa
 •     54 pielęgniarki z tytułem licencjata pielęgniarstwa
 •     50 pielęgniarek specjalistek

Do niewątpliwych, konkretnych korzyści wynikających z certyfikacji systemu jakości w naszej placówce można zaliczyć m. in.:

 •   prawidłowy obieg i nadzór nad dokumentacją ogólną w placówce oraz medyczną pacjenta,
 •   ustalone są zakresy odpowiedzialności i uprawnień wszystkich pracowników
    (odpowiedzialność za diagnozowanie, leczenie, stan sanitarny, stan techniczny wyposażenia),
 •   bezpieczeństwo prawne firmy, personelu i pacjenta,
 •   ciągły nadzór nad zasobami placówki (zasobami ludzkimi, infrastrukturą, wyposażeniem) i
    ich racjonalnym wykorzystaniem,
 •   wzrost zadowolenia klientów,
 •   większą możliwość pozyskiwania klientów/ pacjentów zarówno instytucjonalnych jak i
    indywidualnych spoza granic kraju,
 •   efekt marketingowy (wpis do rejestru firm posiadających system jakości, wpis do katalogu
    liderów).

Wywiad z Dyrektorem Szpitala Norbertem Krajczym
opublikowany w magazynie „ Fakt ” w styczniu 2012 roku